Nhớ Thủ tướng Phan Văn Khải - Người đặt nền móng hội nhập và phát huy vai trò kinh tế tư nhân Nhân vật lịch sử

Nhớ Thủ tướng Phan Văn Khải - Người đặt nền móng hội nhập và phát huy vai trò kinh tế tư nhân

(DNVN) - Dấu ấn quan trọng mà nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã mang lại cho nền kinh tế Việt Nam trong gần 2 nhiệm kỳ làm Thủ tướng (1997-2006) là: Đưa nền kinh tế nước nhà vượt qua khó khăn, phát triển tư duy hội nhập, mở cửa thị trường, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân...