Những điểm mới của Luật Quản lý nợ công 2017

In bài viết
(DNVN) - Bộ Tài chính vừa giới thiệu một số điểm mới của Luật Quản lý nợ công 2017 tại "Hội nghị phổ biến Luật quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn", diễn ra tại Hòa Bình từ 26-27/7.

Những điểm mới của Luật Quản lý nợ công 2017 ảnh 1
Luật Quản lý nợ công (QLNC) được Quốc hội thông qua tháng 11/2017 và có hiệu lực từ 1/7/2018, thay thế cho Luật QLNC số 29/2009/QH12 ngày 17/06/2009.

Theo Bộ Tài chính, mục tiêu sửa đổi Luật QLNC nhằm đảm bảo đồng bộ giữa chính sách QLNC với chính sách tài khóa, tiền tệ và đầu tư công; huy động vốn đầy đủ cho phát triển KT-XH; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay; đảm bảo an toàn, bền vững nợ công; phân định rõ chức năng, quyền hạn của các cơ quan QLNC; tiếp cận có chọn lọc thông lệ tốt của quốc tế.

Điểm mới của Luật QLNC 2017 được Bộ Tài chính nhấn mạnh theo các khía cạnh sau:

Về các công cụ quản lý nợ công, Luật QLNC 2017 đã luật hóa các quy định tại Nghị định số 79-2010/NĐ-CP về nghiệp vụ quản lý nợ công; phù hợp với thông lệ quốc tế và các yêu cầu lập kế hoạch về tài chính, ngân sách nhà nước, đầu tư công theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công.

Luật QLNC 2017 đã thống nhất cơ quan quản lý nhà nước về nợ công, trong đó, Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công.

Bên cạnh đó, Luật QLNC 2017 thu hẹp đối tượng cho vay lại (CVL) và đối tượng bảo lãnh Chính phủ (BLCP). Siết chặt các điều kiện cho vay và bảo lãnh này, đồng thời, tăng cường công tác thẩm định, đánh giá và quản lý rủi ro BLCP và CVL.

Luật  QLNC 2017 cũng bổ sung quy định bảo đảm khả năng trả nợ công thông qua việc huy động vốn vay trong khả năng trả nợ, bảo đảm các chỉ tiêu an toàn nợ công. Các khoản vay mới chỉ được thực hiện sau khi đánh giá tác động đến quy mô, khả năng trả nợ công. Luật quy định cụ thể quản lý và xử lý rủi ro đối với nợ công.

Cuối cùng, Luật  QLNC 2017 tăng cường công khai minh bạch, gắn trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng nợ công bằng việc quy định rõ yêu cầu về thống kê nợ công, thông tin, báo cáo về nợ công; xác định thời gian báo cáo và trách nhiệm của các cơ quan liên quan; gắn với trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng nợ công với trách nhiệm quản lý và sử dụng hiệu quả nợ công.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đã hoàn thành cơ bản các Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật QLNC 2017 để triển khai thực hiện quản lý nợ công đồng bộ từ 1/7/2018.

Nhật Tân

tin bài khác